سند نامه ::
 
درج مقاله اي در مجله فردوسي در مورد كتاب «روشنفكران»