سند نامه ::
 
گزارش ساواك در مورد سابقه ارتباط جلال آل احمد با امام خميني