سند نامه ::
 
رد صلاحيت جلال آل احمد از سوي ساواك جهت تدريس در دانشگاه