سند نامه ::
 
نامه اي از جلال آل احمد به امام خمینی که توسط ساواک در تفتیش منزل امام بدست آمده است