سند نامه ::
 
ترفند ساواك جهت خارج ساختن جلال آل احمد از كشور