سند نامه ::
 
اظهار نظر ساواك راجع به كتاب « نفرين زمين »