سند نامه ::
 
جلال آل احمد : هرچه عرصه را تنگ تر كنند، من باريك تر ميشوم