سند نامه ::
 
اعتراض جلال آل احمد و عده اي از نويسندگان به نحوه سانسور كتاب