سند نامه ::
 
جلال آل احمد : ناچارم به همه آنها فحش بدهم !