سند نامه ::
 
تلاش جلال آل احمد براي انتشار كتابي در مورد مدافعات خليل ملكي در دادگاه