سند نامه ::
 
انتقاد شديد ساواك از انتشار كتاب « غربزدگي »