سند نامه ::
 
جلال آل احمد در هيئت اجرائيه حزب زحمتكشان