سند نامه ::
 
ترتيب پرداخت شهريه به طلاب و روحانيون شهرستان اراك
موضوع : ترتيب پرداخت شهريه به طلاب و معممين شهرستان اراك

از : 22 ه تاریخ 21 / 9 / 49
به : 316 شماره : 2049 / ه
1ـ مدت تقريبا 8 سال است كه آيت‏اله گلپايگانى بعموم معممين اراك مبالغى بين / 100 الى 300 ريال (به طلاب 200 ريال به وعاظ تا 300 ريال) پرداخت مينمايند كه اخيرا به معممين كه بعنوان مروج مذهبى ترويج دين مينمايند پرداخت نميگردد. نماينده ايشان در اراك شيخ ابوالقاسم حمزه‏لوئى پيشنماز مسجد حاج رئيس بوده كه تا تقريبا چهار سال قبل شهريه را ميپرداخته و بعد از آن بعلت اينكه آقاى حمزه‏لوئى بيمار و در منزل بسترى ميشود داماد وى بنام سيدجعفر يعقوبى انجدانى پرداخت شهريه را بعهده ميگيرد. سيدجعفر يعقوبى انجدانى مبلغى در حدود ماهيانه 3 هزار تومان از طرف آيت‏اله گلپايگانى دريافت و پرداخت مينمود كه مدت تقريبا 5 سال است كه شخصا مبادرت باين عمل نميكند بلكه پرداخت اين چند ماه باين ترتيب بوده كه شهريه چهار ماهه اخير وسيله آشيخ على‏اصغر قاضى‏زاده ساكن قم باراك آورده شده كه در تير ماه جارى وسيله همين شخص تقسيم گرديد ـ سه ماه مرداد، شهريور و مهرماه وسيله شيخ جواد رجائى انجدانى و دو برج آبان و آذر ماه تا بحال پرداخت نشده است.
2ـ مدت پنج ماه است كه بنا بتقاضاى طلاب آيت‏اله شريعتمدارى شروع بپرداخت شهريه نموده كه اين كمك بين ماهيانه 200 الى 700 ريال (طلاب 200 ريال) ميباشد. نماينده ايشان آقاى شيخ فضل‏اله نصيرالاسلامى امام جماعت مسجد حاج محمدابراهيم ميباشد كه مبالغ جمع‏آورى شده از مقلدين آيت‏اله شريعتمدارى را وسيله محمد بادكوبه‏اى بين معممين توزيع مينمايد.
3ـ وجوهى كه آيت‏اله محمد امامى خوانسارى وسيله خوانسارى وسيله شيخ عباس صاحب‏الزمانى امام جماعت مسجد آخوند پرداخت مى‏نمايد نسبت به مبلغ جمع‏آورى شده متغير و در حدود ماهيانه 200 ريال براى هر يك از طلاب ميباشد كه مدت تقريبا چهار سال است كه ادامه دارد.
4ـ وجوهى نيز از طرف سيدكاظم كوشا امام جماعت مسجد يزديها در تهران خيابان شاهپور بين 200 تا 300 ريال وسيله سيدجعفر يعقوبى انجدانى ماهيانه بطلاب پرداخت ميشود.
5ـ از موقوفات محسنى مربوط به مدرسه سپهدارى اراك كه متوليان آن سيدحسين خاكبار و ـ امين پورمحسن ميباشند مبالغى بين 200 تا 700 ريال (700 ريال طلاب مبيت، 400 ريال طلاب غير مبيت و 200 ريال بساير معممين) وسيله نماينده متولى محمداسماعيل شريفى كمك مى‏شود.
نظريه شنبه : 1ـ اهالى اراك و قراء تابه 50% مقلد آيت‏اله گلپايگانى، 30% مقلد آيت‏اله شريعتمدارى و 20% مقلد سيدكاظم كوشا و شيخ محمد امامى خوانسارى و ديگر آيت‏اله‏ها ميباشند. 2ـ سيدجعفر يعقوبى انجدانى براى دريافت مستمرى معممين اكثرا خود بقم مسافرت مينمايد. 3ـ اصولاً شهريه يا كمكهايى كه از طرف آيت‏اله‏ها فرستاده ميشود بمنظور كسب محبوبيت بيشتر و تبليغ بنفع آنان ميباشد.
1ـ خبر فوق مورد تأييد است.
2ـ در زمينه اينكه وجوهيكه از طرف آيت‏اله گلپايگانى در ماههاى اخير توزيع شده وسيله سيدجعفر يعقوبى اخذ و در اختيار شيخ على‏اصغر قاضى‏زاده و يا شيخ جواد رجائى انجدانى گذاشته شده يا خير تحقيقاتى وسيله منابع در جريان است كه متعاقبا بعرض خواهد رسيد.
3ـ مشخصات شيخ جواد رجائى انجدانى ـ نام شيخ جواد شهرت رجائى فرزند حسين (معروف به رجائى انجدانى) شناسنامه شماره 10 صادره از انجدان متولد 1316 در انجدان شغل واعظ.
در پرونده محمدرضا گلپايگانى بايگانى شود. 8 / 10
آقاى اوانى
در گزارش روزانه بهره‏بردارى شود. 26 / 9