سند نامه ::
 
اقدام ساواك در جهت پاسخ به اظهار نظر آيت الله گلپايگاني
گزارش درباره : آيت‏اله گلپايگانى

از : 316 تاریخ 11 / 4 / 49
محترما بعرض ميرساند.
آيت‏اله گلپايگانى در پاسخ سئوالى كه درباره عضويت در خانه انصاف از وى شده اظهارنظر نموده بود كه عضويت در خانه انصاف جايز نيست مراتب بعرض تيمسار مديريت كل رسيد مقرر فرمودند : «در يكى از روزنامه‏ها مستدلا جواب داده شود.» اينك در اجراى امر شرح پيوست تهيه تا در صورت تصويب از طريق بخش 325 نسبت بدرج آن در روزنامه آيندگان اقدام شود.1
محمودى 11 / 4 / 49
رئيس بخش 316 ـ ازغندى
11 / 4 / 49
رئيس اداره يكم عمليات و بررسى ـ جوان
آقاى محورى
رياست مقرر فرمودند اقدامى ندارد
11 / 4 / 49
در پرونده آيت‏اله گلپايگانى بايگانى شود. 11 / 4 / 49

1ـ براى توضيح درخصوص مفاد اين سند به سند تاريخ 14 / 4 / 49 رجوع كنيد.