سند نامه ::
 
اقدام ساواك در ايجاد شايعه در مورد آيت الله گلپايگاني
سركار سرهنگ مهران

به : كل سوم ـ 316 تاریخ 3 / 4 / 49
قم تلگراف رمز شماره : 3593 / 130

بطوريكه اطلاع رسيد حضرت آقاى گلپايگانى براى آنكه براى خود وجهه‏اى ايجاد نمايد اظهاراتى نموده است كه تلگرافات را بدست من نميرسانند شما در شهر شايع كنيد بعلت آنكه گلپايگانى در اين جريانات مورد توجه مردم قرار نگرفته چنين اظهاراتى براى ايجاد محبوبيت خود مينمايد و اين موضوع كه تلگرافاتى براى ايشان شده و بدست ايشان نرسيده عارى از حقيقت و تلگرافات بيشتر براى آقاى خوانسارى و ميلانى در مشهد مخابره شده است و مقدارى هم براى آقاى شريعتمدارى
سپهبد نصيرى
تيمسار رياست ساواك مقرر فرمودند به اداره كل سوم فرستاده شود
در پرونده سيدمحمدرضا گلپايگانى بايگانى شود
4 / 4