سند نامه ::
 
گزارش ساواك در مورد سخنراني آيت الله گلپايگاني
گزارش درباره : سخنرانى آيت‏اله سيد محمدرضا گلپايگانى

از : 316 تاریخ 9 / 12 / 48
به : امنيت داخلى
محترما معروضميدارد :
ساواك قم روز 13 / 12 / 48 اعلام داشته نامبرده بالا در مورخ 12 / 12 / 48 جلسه‏اى با حضور سيدمهدى گلپايگانى، لطف‏اله صافى، على صافى و علوى داماد وى در منزل خود تشكيل داده و پيرامون موضوعاتى كه ميبايست مشاراليه در مسجد اعظم قم بيان نمايد با هم مشورت كرده‏اند و روز 13 / 12 / 48 گلپايگانى در حضور عده كثيرى از طلاب ضمن برگزارى آخرين جلسه درس خود در سال جارى مبادرت به ايراد مطالب تحريك‏آميزى نموده و از اعزام دوشيزگان بسپاه دانش، توسعه تبليغات مسيحيان در ايران، ايجاد محدوديت جهت روحانيون، برگزارى جشنهاى باصطلاح آتش‏پرستى و تجليل از گبر انتقاد و بدولت حمله نموده است. اقدامات انجام شده :
ضمن درج خلاصه‏اى از اظهارات گلپايگانى در بولتن جارى، متن كامل آن به نخست‏وزيرى ارسال گرديد. ضمنا چون مشاراليه در خاتمه سخنرانى خود از طلاب درخواست كرده بود در ايام سوگوارى ماههاى محرم و صفر بشهرستانها عزيمت و مردم را متوجه اوضاع نمايند و در زمينه مطالب فوق سخنرانى كنند لذا مراتب بكليه ساواكها و همچنين شهربانى و ژاندارمرى كل كشور منعكس گرديد تا ضمن مراقبت چنانچه واعظى مبادرت به ايراد مطالب خلاف مصالح نمود دستگير و تحت پيگرد قانونى قرار گيرد.
نظريه
در سالهاى قبل آيت‏اله گلپايگانى همانند ساير مراجع در آخرين جلسه درس خود و قبل از فرا رسيدن تعطيلات مبادرت بسخنرانى مختصرى مينمود ليكن عواملى كه اينبار موجب شد مشاراليه اقدام به ايراد مطالب حادى نمايد يكى سخنرانى آيت‏اله خمينى در نجف اشرف بود كه گلپايگانى بمنظور معرفى كردن خود بعنوان همطراز خمينى و كسب وجهه بيشتر مبادرت باين عمل نموده ثانيا ناراحتى و عصبانيت وى از محدوديتهائى كه بمنظور تضعيف او بمورد اجراء گذاشته شده است ثالثا جبران شكستى بود كه در نتيجه عدم موفقيت در امر جلوگيرى از تأسيس سينما در شهرستان قم نصيب وى شده است. مراتب استحضارا معروض گرديد.
1ـ محدوديت بيشترى براى وعاظ طرفدار گلپايگانى توليد نمائيد و نام آنها را بشهرستانهاايكه رفته‏اند بدهيد كه منبر به آنها ندهند.
2ـ اين اطرافيان مزاحم گلپايگانى را از قم دور نمائيد. سپهبد نصيرى. 23 / 12 / 48