سند نامه ::
 
پيشنهادات ساواك قم جهت تضعيف آيت الله گلپايگاني
گزارش درباره : طرح تضعيف گلپايگانى
محترما معروض ميدارد.
ساواك قم بمنظور تضعيف آيت‏اله گلپايگانى پيشنهاداتى بشرح زير نموده است.1
1ـ بيمارستان گلپايگانى بوسيله آقاى دكتر امامى (كه از اداره بهدارى قم حقوق ميگيرد) اداره ميشود و سهميه دارو نيز توسط بهدارى مذكور باين بيمارستان داده ميشود با توجه باينكه بيمارستان‏هاى اين شهرستان در سازمان شاهنشاهى خدمات اجتماعى ادغام شده پيشنهاد ميگردد دكتر امامى بمحل خدمت خود (سازمان شاهنشاهى) احضار و سهميه داروى بيمارستان گلپايگانى نيز قطع گردد و چنانچه عوامل گلپايگانى جهت اعزام پزشك و اخذ دارو مراجعه نمايند پاسخ داده شود بيمارستان گلپايگانى بايستى در اختيار سازمان شاهنشاهى خدمات اجتماعى قرار گيرد و در غير اين صورت مجوز قانونى در اين زمينه وجود ندارد.
2ـ عده‏اى از شخصيتهاى مركز گهگاه بقم عزيمت و با آيت‏اله گلپايگانى ملاقات نمايند سپس مراتب وسيله مأمورين در منطقه شايع و بعضا نيز در جرايد درج گردد.
3ـ نمايندگان فعال آيت‏اله گلپايگانى كه در شهرستانها بنفع او فعاليت و وجوه شرعى را جمع‏آورى ميكنند طرد شوند.
4ـ سيدمهدى گلپايگانى و شيخ على صافى (از نزديكان گلپايگانى) بعناوينى بساواك احضار شوند و چون باحتمال قريب بيقين بساواك مراجعه نخواهند كرد جلب و مدت چند ساعت در ساواك نگهدارى شوند بعضا پس از جلب باتفاق رياست ساواك قم با اتومبيل ساواك در شهر گردش و خيلى صميمى بساواك آورده شوند.
اقدامات انجام شده : در مورد طرد نمايندگان گلپايگانى از شهرستانها اقدامات لازم بعمل آمده است.
نظريه : پيشنهاد ساواك قم در مورد احضار و يا جلب سيدمهدى گلپايگانى و شيخ على صافى بمصلحت نميباشد و درباره ملاقات مقامات با گلپايگانى با توجه باينكه مدتى است رفت‏وآمد مسئولين امر با مشاراليه بحداقل رسيده لذا اصلح است چنانچه در آينده يكى از مقامات با نامبرده ملاقات نمود مراتب در جرايد محلى درج گردد و در مورد ادغام بيمارستان گلپايگانى بهتر است از طريق بهدارى استان مركز اقدامات لازم بعمل آيد. مراتب جهت استحضار و صدور امر عالى معروض گرديد.
اوانى
8 / 11 / 48
رئيس بخش 316 ـ ازغندى
رئيس اداره يكم عمليات و بررسى ـ ثابتى
9 / 11 / 48
1ـ پيشنهاد مزبور را ساواك قم طى سند شماره 4517 / 21ـ30 / 10 / 48 به اداره كل سوم 316 ارسال مى‏نمايد.