سند نامه ::
 
طرح تضعيف آيت الله گلپايگاني از سوي ساواك
گزارش درباره : طرح تضعيف آيت‏اله گلپايگانى

از : 316 تاریخ 8 / 11 / 48
محترما معروض ميدارد.
بطورى كه استحضار دارند اخيرا به تعدادى از ساواكها اعلام گرديد به نمايندگان آيت‏اله گلپايگانى كه در شهرستانها به نفع وى تبليغ و وجوه شرعى را جهت مشاراليه جمع‏آورى ميكنند ابلاغ نمايند سريعا بقم مراجعت نمايند. گزارشاتى كه از ساواك قم پس از اجراى طرح مذكور واصل شده حاكى از ناراحتى و وحشت گلپايگانى از اين اقدام ميباشد بنحوى كه بيكى از طرفداران خود اظهار داشته اين امر (مراجعت نمايندگان وى بقم) مشكل بزرگى شده و بفكر چاره‏جوئى افتاده است.
اينك بعرض ميرساند اغلب قريب باتفاق نمايندگان گلپايگانى در شهرستانها براى اين اداره كل ناشناخته ميباشند و هر روز بتعداد آنان نيز افزوده ميگردد بويژه آنكه ماههاى سوگوارى محرم و صفر نيز نزديك است و چنانچه اين طرح در مورد كليه نمايندگان نامبرده اجرا گردد فوق‏العاده در مضيقه و فشار قرار خواهد گرفت و در تضعيف مشاراليه قويا مؤثر است.
با عرض مراتب فوق در صورت تصويب نامه‏اى بشرح پيوست بصورت بخشنامه بكليه ساواكها ارسال گردد و خواسته شود دست بشناسائى نمايندگان گلپايگانى اقدام و بآنان ابلاغ شود قبل از فرا رسيدن ماههاى محرم و صفر بقم مراجعت نمايند.
آقاى اوانى تيمسار رياست با مورد بحث موافقت فرمودند. 14 / 11
اوانى 8 / 11 / 48 طباطبايى 13 / 11
در پرونده گلپايگانى بايگانى شود. اوانى 14 / 11