سند نامه ::
 
اينها ما را مفتخور ميدانند
موضوع : گلپايگانى

از : 21 تاریخ 7 / 11 / 48
به : 316 شماره : 4602 / 21
روز 1 / 11 / 48 ساعت هفت بعدازظهر گلپايگانى در منزل خود با شخص ناشناسى مشغول مذاكره بود ضمن صحبت اظهار داشت اصلاً اينها ما را مفتخور ميدانند وقتى شاه آمد قم خودش گفت اينها مفتخور هستند ولى چونكه ديد حرف بدى زده است ديگر نوار آنرا نگذاشتند و تعدادى از نوار را حذف كردند و افزود كه اصلاً بد سخنرانى كرد در قم زيرا اگر خوب بود نوارش را مرتب ميگذاشتند كما اينكه نوار سخنرانى خمينى را راديو بغداد چند مرتبه گذاشت و نوار او را همه دارند چون خوب بود و اگر سخنرانى شاه در قم خوب بود همه نوار ميكردند و از او استفاده ميشد چون زننده بود خودشان هم ديگر آنرا نگذاشتند گلپا[يگانى ]افزود فعلاً دستگاه روى ما حساسيت دارد و هر كجا ما نماينده داشته باشيم و بفهمند كه از طرف ماست او را اذيت ميكنند و تمام اين كارها زير سر اين سازمان قم است يكروز كه رئيس سازمان قم پيش من آمده بود باو تندى كردم و فعلاً با او قهر هستم و حاضر نيستم با او صلح كنم زيرا اينها توقعات بيجا دارند نامبرده اضافه كرد من در مسجد اعظم درباره سينما صحبت كردم و گفتم شما مى‏گوئيد مشهد سينما دارد قم كه از مشهد مهمتر نيست من در جواب گفتم اين مثل اين ميماند كه روز قيامت پيغمبر بگويد چرا شما امام حسين را كشتيد مردم بگويند امام حسين كه مهمتر از پدرش على نيست ما پدرش على را هم كشتيم.
نظريه منبع : نظرى ندارد
نظريه رهبر عمليات : مفاد گزارش صحت دارد. شراره
نظريه امنيت داخلى : مفاد گزارش صحيح است گلپايگانى از طرد طرفدارانش از شهرستانهاي ديگر خيلى وحشت دارد و يكى از طرق تضعيف نامبرده محدوديت براى عوامل او در شهرستانها ميباشد. زيرا اين اقدام وضع اقتصادى او را متزلزل خواهد ساخت و از نفوذ وى در مناطق ديگر ميكاهد. شرربار
رئيس ساواك : نظرى نيست
92292 آقاى اوانى در گزارش روزانه درج و بهره‏بردارى شود.
در گزارش روزانه درج شد بايگانى شود. اوانى