سند نامه ::
 
اظهارات آيت الله گلپايگاني در مورد درج يك مقاله
موضوع : اظهارات آيت‏اله گلپايگانى

از : 10 ه تاریخ 30 / 10 / 48
به : 316 شماره : 15993
آيت‏اله گلپايگانى در مورد درج مقاله حجاب در مجله زن روز در هفته گذشته بعد از درس و مباحثه در مسجد اعظم قم به منبر رفته و اظهار داشته است. جامعه روحانيت بايد جلو اين نابسامانى و دريدگى مطبوعات را بگيرد تا خاطرات گذشته تكرار نشود. نامبرده بخاطر همين موضوع و نيز بمنظور افتتاح سينما در قم براى مدت چند روز به مسجد نرفته است. دانشگر
نظريه رئيس امنيت داخلى : درج مقالاتى در زمينه حجاب در مجله زن روز اخيرا يك نوع بدبينى در بين جامعه روحانيون و طبقه عوام اصفهان بوجود آورده كه مراتب قبلاً نيز باستحضار رسيده است.
در پرونده سيد محمدرضا گلپايگانى شود اوانى 6 / 11
آقاى اوانى
بهره‏بردارى شود. 5 / 11