سند نامه ::
 
همين رفت ‏وآمدها آنها را ميترساند
موضوع : ملاقات گلپايگانى و حائرى

از : 21 تاریخ 7 / 10 / 48
به : 316 شماره : 4035 / 21
ساعت 6 بعدازظهر روز 2 / 10 / 48 شيخ مرتضى حائرى به ملاقات گلپايگانى رفته و در ضمن صحبت بوى اظهار داشت كه چرا بايد بين شما و شريعتمدارى اختلاف باشد گلپايگانى در جواب اظهار نمود كه شريعتمدارى با من همآهنگى ندارد و توافق نميكند مثلاً رئيس فرهنگ سابق آدم بدى بود بنا شد ديگر او را راه ندهيم ولى يكروز رفته بود منزل شريعتمدارى من گفتم چرا او راه داديد گفتند نميدانستم ديگر راه نميدهيم بعد معلوم شد كه دو مرتبه رفته آنجا شما از مسجد جامعى سئوال كنيد جريان كارها را. گلپايگانى افزود ما قرار گذاشتيم كه مرتب با هم رفت‏وآمد كنيم زيرا دولتيها روى همين رفت‏وآمد ما حساب ميكنند. من رفتم منزل شريعتمدارى و او آمد منزل من باو گفتم ما كى بياييم گفت حالا ديگر مقتضى نيست رفت‏وآمد كنيم و اضافه كرد كه من ميخواستم راجع به حجاب كارى بكنم و همين رفت‏وآمدها آنها را ميترساند ولى شريعتمدارى موافقت نكرد. حائرى گفت در مدرسه فيضيه اعلاميه‏اى زدند كه فردا اول شريعتمدارى بعد گلپايگانى و بعد حائرى صحبت ميكنند در صورتيكه من از اينكار خبر ندارم و صحبت هم نميكنم نميدانم كى اينكار را كرده گفتم بروند و اسم مرا خط بزنند گلپا[يگانى] گفت منهم اطلاع ندارم من نگفتم اين كار را بكنند طلبه‏ها پيش خود اينكار را كرده‏اند. حائرى گفت از دستگاه شما گفته ميشود كه شريعتمدارى دولتى و سازمانى است چرا اين حرفها را ميزنيد گلپايگانى گفت من نگفتم حائرى گفت بالاخره از بيرونى شما اين حرفها را درست ميكنند و ضمنا اطرافيان شما بطلاب گفتند كه شما به درس شريعتمدارى رفته و او را بزرگ كرده‏ايد و افزوده بالاخره شما فردا صحبت ميكنيد يا خير گلپايگانى اظهار داشت بله صحبت ميكنيم حائرى گفت شما فردا تند صحبت نكن و بدولت حمله نكن صلاح نيست گلپا[يگانى ]گفت چشم من در حدود سينما صحبت ميكنم ولى من مأيوس هستم و فكر نميكنم ديگر گوش بحرف بدهند حائرى گفت بايد با دولت سازش كرد تندى كردن صلاح نيست.
گلپايگانى گفت تا اين مأمور1 در قم هست نميگذارد. مرتب گزارش بد ميدهد به مركز حائرى گفت شنيدم شما به مهران تندى كرديد شما نبايد تندى بكنيد نبايد عصبانى بشويد خوب نيست گلپايگانى گفت آخر خودش باعث شد كه من عصبانى شوم و افزود از يك جهت خوب شد كه من با اينها قهر كردم زيرا اينها ميگويند بياييد مأمور ما بشويد هركس اينجا ميآمد سئوال ميكردند كه اين كى بود چكار داشت؟ بشما چه مگر فضول هستيد تو پول ميگيرى ما مأمور بشويم اين رئيس سازمان ميگفت شما ميتوانيد اين قال‏وقيل‏ها را خاموش كنيد شيخ حسينعلى منتظرى ربانى شيرازى را ساكت كنيد چرا اينها را ساكت نميكنيد من گفتم بمن چه مگر اختيار آنها دست من است اصلاً معلوم نيست آنها با من خوب باشند ثانيا مگر من مأمور سازمان هستم و اضافه كرد كه من ديگر با اين قهر هستم و صلح نميكنم و هر وقت احتمال دهم كه بخواهد با من صلح كند ناراحت ميشوم و افزود فعلاً اين زخمى شده است و ميخواهد ما را بزند حائرى گفت خوب شما نگذاريد او زخمى شود تندى نكنيد نرم صحبت كنيد عصبانى نشويد گلپايگانى گفت زخمى شده ديگر فايده ندارد حائرى گفت خلاصه اگر وسيله پيدا شود كه مثل زمان آقاى بروجردى شود بهتر است گلپا[يگانى] اظهار داشت تا اين رئيس سازمان در قم هست نميشود زيرا كار را خراب ميكند حائرى گفت نه شما تندى ميكنيد او هر چه ميگويد شما گوش ندهيد ولى تندى هم نكنيد صلاح نيست اصلاً از شما تعجب است فعلاً بايد كارى كرد كه مثل زمان آقاى بروجردى شود گلپا[يگانى] گفت من فردا جواب حرفهاى شريعتمدارى را ميدهم حائرى گفت اصلاً صلاح نيست زيرا يكى شما ميگوئيد يكى او ميگويد و دعوا ميشود گلپا[يگانى ]قبول كرد بعد از رفتن حائرى لطف‏اله صافى و طلبه‏اى بنام علم‏الهدى آمدند صافى گفت روز اول كه سينما افتتاح شد همه زنها چادرها را برداشتند و افزود كه اگر اين طلبه‏ها مرد هستند خوب بود باين آقا (شريعتمدارى) ميگفتند كه بى‏چادر رفتند بسينما و افزود كه عجب لجن مال كردند آنها بنام خدا سينما افتتاح كردند اينها هم يكى درس و نماز را تعطيل كرد يكى نكرد آخر مگر آقاى گلپايگانى از پيش امام زمان آمده خوب هركس وظيفه‏اى دارد و بايد بآن عمل كند سپس رو كرد به گلپا[يگانى ]و ادامه داد كه آخر جرم را گردن شما گذاشتند و گفتند مشورت نكرديد گلپا[يگانى ]گفت اگر جواب بدهيم او هم جواب ميدهد و فايده ندارد سيدمهدى اظهار داشت كه آقاى اعلمى ميگويد خوب است يك فاحشه خانه هم روبروى سينما باز كند.
نظريه منبع ـ نظرى ندارد.
نظريه رهبر عمليات ـ مفاد گزارش صحيح است مرتضى حائرى بمنظور تحكيم روابط گلپايگانى و شريعتمدارى و جلوگيرى از اختلاف اين ملاقات را انجام داده لكن گلپايگانى با وجودى كه به حائرى قول مساعد در مورد عدم مخالفت با شريعتمدارى را داده لكن اطرافيان وى افرادى از
قبيل صافيها و سيدمهدى براى حفظ موقعيت خود وى را وادار به مخالفت ميكنند. ارم نظريه امنيت داخلى ـ مفاد گزارش منبع صحيح و نظريه رهبر عمليات مورد تأييد است گلپايگانى در وهله اول هدفش بهره‏بردارى مادى و گسترش نفوذ و خود نشان دادن خودميباشد و جنبه ديگر اقدامات وى ايجاد رعب و ترس تصنعى براى دولتى فراهم كردن است اعمال و رفتار وى تحت مراقبت و هرگونه عكس‏العملى در منطقه عليه وى بمصلحت نميباشد بايستى نفوذ وى را در شهرستانها كم كرد. روحانى
رئيس ساواك ـ ضمن تائيد نظر امنيت داخلى ـ موضوع رابطه او با ساواك آقاى گلپايگانى تصور ميكند دستگاه مخالف او است فكر مى‏كند پسر وى سيدمهدى جوان و نفهم است و اوست كه كار را خراب ميكند. مهران
آقاى اوانى 10 / 10 / 48

1ـ مقصود، مهران رييس ساواك قم مى‏باشد.