سند نامه ::
 
گفته‏اند اين مركز محل تربيت و تهذيب اخلاق جوانان است !
درباره : سخنرانى آيت‏اللّه‏ گلپايگانى در مورد گشايش سينما

از : 316 تاریخ 4 / 10 / 48
محترما معروض ميدارد :
ساواك قم اعلام داشته نامبرده بالا روز 3 / 10 / 48 بمناسبت گشايش سينما در قم مبادرت بسخنرانى نموده و اظهار داشته تعطيل جلسات درس و نماز جماعت بعلت تأثر و اندوهى بوده كه از افتتاح سينما بمن دست داده و در نظر داشتم شخصا بدينوسيله اظهار تنفر كنم. مدتها بهر نحوى كه ممكن بود تذكرات لازم داده شد تا از تأسيس سينما خوددارى نمايند ولى قريب دو سال است مأمورينى بقم اعزام شده‏اند كه در اثر اشتباهكارى وقايعى در اين شهرستان رخ ميدهد كه برخلاف مصلحت كشور و ملت است. در قم مركز فسادى افتتاح كرده‏اند و گفته‏اند اين مركز محل تربيت و تهذيب اخلاق جوانان است. در حاليكه اينطور نيست و نتيجه اين مراكز ترويج آدمكشى، دزدى، فحشاء و اعمال منافى عفت است. منظور من انجام وظيفه است و بهمين جهت از هيچيك از روحانيون درخواست نكردم كه با من همكارى كنند ليكن برخى از آنان بواسطه علاقه‏مندى شخصى جلسات درس و نماز جماعت را تعطيل كردند و بعضى نيز كه ملاحظاتى داشتند و صلاح نميدانستند بدرس و نماز خود ادامه دادند و هيچ اعتراضى بر آنها نيست و از طلاب خواهش ميكنم بكسى اعتراض نكنند.
گلپايگانى افزوده موقعى كه بمقامات مسئول تذكر ميداديم از احداث مركز فساد (سينما) در قم صرفنظر كنند دو جواب بما ميدادند. اول آنكه شهر قم محترمتر از شهر مشهد نيست. اين گفته مقامات مثل اينستكه قاتلان امام حسين بگويند ما حضرت على را كشتيم و حسين كه از حضرت على محترمتر نيست پس او را ميكشيم. دوم آنكه بما ميگفتند شما مردم را موعظه كنيد بسينما نروند. آيا ميگذارند ما موعظه كنيم؟ اگر واعظى اسم اين مركز فساد را ببرد در معرض شكنجه و آزار قرار ميگيرد. از آقايان خواهش ميكنم بدوستان و معاشرين خود توصيه كنند و از رفتن بسينما خوددارى كنند.
مشاراليه در پايان افزوده از مصادره امور انتظار ميرود در اينمورد تجديدنظر نمايند و به‏بينند آيا صلاح است قلوب مسلمانان را بوسيله اين مركز فساد جريحه‏دار كنند؟ اگر بمصلحت نيست آن را بردارند. هزار قانون جعل ميكنند ولى وقتى ديدند بصلاح نيست تغيير ميدهند. اين مسئله موضوع شكست نيست بلكه براى آنها فتح است و حاكى از اينستكه عاقل هستند و خيرخواه مردم ميباشند.
نظريه : عدم همكارى آيت‏اللّه‏ شريعتمدارى با آيت‏اللّه‏ گلپايگانى در مورد تعطيل جلسات درس و نماز جماعت ناراحتى شديد گلپايگانى را فراهم آورده و بهمين جهت در سخنرانى خود بطور ضمنى از او انتقاد كرده و با آنكه در خفا از شريعتمدارى درخواست همكارى كرده بود و مشاراليه تقاضاى او را رد نموده در سخنرانى اظهار داشته اين اقدام وى شخصى بوده و با كسى كارى نداشته و بدينوسيله از تصورات احتمالى افراد مبنى بر علت عدم همكارى شريعتمدارى با وى جلوگيرى نموده معهذا انتقاد خود را از شريعتمدارى نموده و شريعتمدارى نيز در سخنرانى خود ظاهرا روحانيونى را كه بدون مشورت با سايرين دست به اقداماتى ميزنند به باد انتقاد گرفته و بدينوسيله اختلافاتى كه از قبل بين دو نفر مذكور موجود بود شدت يافته و تحريكاتى را عليه يكديگر آغاز كرده‏اند. توضيح آنكه خلاصه سخنرانى آيت‏اللّه‏ گلپايگانى روز 3 / 10 / 48 در بولتن جارى درج گرديده است. مراتب استحضارا معروض گرديد. بهره‏بردارى شود 7 / 10
در پرونده سيد محمدرضا گلپايگانى بايگانى شود. اوانى 7 / 10 / 48