سند نامه ::
 
اقدام آيت الله گلپايگاني در اعتراض به افتتاح سينما در قم
تاریخ 2 / 10 / 48
خوددارى از حضور در جلسه درس و نماز جماعت

چند روز است آقاى گلپايگانى خوانسارى از شركت در جلسات درس و اقامه نماز جماعت به‏بهانه كسالت خوددارى و از پذيرفتن پزشك نيز امتناع مى‏نمايد. به نظر مى‏رسد نامبرده به عنوان اعتراض به افتتاح سينما در قم تمارض نموده است.
ارزيابى : صحت دارد.
نظريه : ـ
آقاى اوانى 2 / 10
در پرونده گلپايگانى بايگانى شود ـ اوانى 2 / 10
گيرنده : دفتر ويژه اطلاعات