سند نامه ::
 
خودداري آيت الله گلپايگاني از رفتن به مسجد و جلسات درس
موضوع : تعطيل درس و نماز گلپايگانى

شماره : 3977 / 21 تاریخ 1 / 10 / 48
صبح روز 29 / 9 / 48 برقعى واعظ اظهار نمود كه امروز به ملاقات آيت‏اله گلپايگانى رفتم و ضمن صحبت از گلپايگانى سئوال كردم كه چرا شما به مسجد و نماز و مباحثه نرفتيد گلپايگانى گفت از فرط تأسف و تأثر در حالى كه معلوم شد آقا يك درجه تب دارند و علت نرفتن به مسجد هم براى همين كسالت بوده است و از آنجا به ملاقات نجفى مرعشى رفتم و از ايشان نيز پرسيدم كه شما چرا امروز درس و مباحثه را تعطيل كرديد نجفى هم گفت به علت تأثر و تأسف. برقعى اضافه نمود كه من به آقاى نجفى گفتم كه شما كمتر اشتباه مى‏كرديد مگر شما مقلد آقاى گلپايگانى هستيد همه مردم مى‏گويند چون گلپايگانى نرفته ايشان هم تبعيت كرده نجفى اظهار داشت پس من نماز ظهر را مى‏روم فردا هم در درس شركت مى‏كنم ولى مطلبى هم دارم كه كاشكى كسى به اولياء امور مى‏گفت برقعى اظهار داشت كه من گفتم خودتان تلفن به هر اداره بكنيد نسبت به شما احترام مى‏كنند.
نظريه منبع : ظاهرا آقايان اعلام افتتاح سينما را در راديو حمل بر اهانت به خودشان كرده‏اند يعنى اظهار مى‏كردند ما بنا نداشتيم اظهار اطلاع بكنيم ولى عليرغم ما در راديو اعلام كردند خوب است ديگر تكرار نشود.
نظريه رهبر عمليات : مفاد گزارش صحيح است نجفى در درس و نماز حاضر شده ولى گلپايگانى حاضر نشده است.
نظريه امنيت داخلى : مفاد گزارش صحيح و عكس آن هم صادق است متأسفانه حضرت آيت‏اله هميشه به دروغ متوسل مى‏گردند. ارم. هدف نهايى گلپايگانى بهره‏بردارى از مسائل روز است و هر لحظه سعى دارد با پيش آوردن سوژه‏هاى مختلف منطقه را دستخوش آشوب نمايد. روحانى رئيس ساواك : عمل گلپايگانى فقط براى جلب نظر مردم بوده و مى‏باشد كه بهتر آنها را وادار به پرداخت وجه بنمايد والا اين عمل بايد در موقع شروع به ساختمان بود نه در موقع افتتاح. مهران بايگانى شود ـ اوانى آقاى اوانى بهره‏بردارى شود.