سند نامه ::
 
گلپايگاني به راهي ميرود كه خميني سير مي كرد
موضوع : پخش نوار سخنرانى گلپايگانى از راديو بغداد

از : 20 ه 3 تاریخ 10 / 7 / 48
به : 316 شماره : 15846 / 20 ه 3

حدود يك هفته قبل نوار سخنرانى اخير محمدرضا گلپايگانى كه به مناسبت آتش زدن مسجدالاقصى ايراد نموده بود از راديو بغداد پخش شد. در اين نوار نامبرده علاوه بر مطالبى كه پيرامون مسجدالاقصى اظهار داشته گفته است : به من مى‏گويند راجع به اوضاع عراق تلگراف كن مگر وضع ما از وضع عراق بهتر است.
نظريه منبع : در حال حاضر گلپايگانى به راهى مى‏رود كه خمينى سير مى‏كرد و به نظر مى‏رسد اين نوار هم وسيله طرفداران خمينى به راديو بغداد ارسال شده باشد.
نظريه رهبر عمليات : رهبر عمليات نظرى ندارد.
نظريه 20 ه 3 : 20 ه 3 نظرى ندارد.
آيا مورد تأييد مى‏باشد؟ چنين نوارى موجود است. چگونه رهبر عمليات و بخش نظر نداده
اداره كل سوم ـ 10 / 7 / 48