سند نامه ::
 
شايعه در مورد احضار آيت الله گلپايگاني به ساواك قم
موضوع : آيت‏اله محمدرضا موسوى گلپايگانى

از : 20 ه 3 تاریخ 10 / 7 / 48
به : 316 شماره : 15836 / 20 ه 3
در قم شايع است وقتى كه نامبرده بالا از مسافرت مشهد به قم مراجعت نموده است سازمان امنيت محل او را احضار كرده و به او گفته است چرا بدون اجازه به مشهد رفته‏ايد.
مشاراليه در پاسخ اظهار داشته من كه از سازمان امنيت پول نمى‏گيرم آنهايى كه پول مى‏گيرند بايد اجازه بگيرند.
نظريه منبع : منبع نظرى ندارد.
نظريه رهبر عمليات : رهبر عمليات نظرى
ندارد. خيام
نظريه 20 ه 3 : 20 ه 3 نظرى ندارد.
منشأ شايعات چه معنى مى‏دهد بالاخره منبع از يك نفر شنيده آن يك نفر كيست.
اداره كل سوم 9 / 7 / 48
از طرف رئيس بخش 3 ـ تابش 9 / 7 / 48