سند نامه ::
 
اظهارات مردم در خصوص اعلاميه آيت الله گلپايگاني در مورد آتش‏سوزى مسجدالاقصى
موضوع : آيت‏اله گلپايگانى
از : 7 ه تاریخ 22 / 6 / 48
به : 312 شماره : 11295 / ه
در بين مردم بازار و غيره شايع شده دو هفته قبل در قم آيت‏اله گلپايگانى طبق يك اعلاميه مردم را دعوت نموده بوده تا در مورد آتش‏سوزى مسجدالاقصى صحبت كرده و همدردى مسلمين ايران را از اين واقعه اظهار نمايد و از تهران و اصفهان طلاب و علماى زيادى به همين منظور به قم رفته بودند. ولى جلو اين تظاهرات را گرفته و حتى چاپخانه كه اعلاميه دعوت را چاپ كرده توقيف و از موعظه و بحث آقاى گلپايگانى نيز جلوگيرى شده است.
نظريه رهبر عمليات. اطلاع ديگرى در مورد خبر فوق واصل نگرديده است.
آقاى اوانى
بهره‏بردارى شود 25 / 6
بايگانى شود ـ اوانى