سند نامه ::
 
آيت الله گلپايگاني : ديگر در دستگاه يك نفر آدم درست و صحيح نيست
موضوع : اظهارات گلپايگانى

از : 21 تاریخ 17 / 6 / 48
به : 316 شماره : 2852 / 21
ساعت 4 بعدازظهر روز 12 / 6 / 48 گلپايگانى از طلبه ناشناسى سئوال نمود كه روز سه‏شنبه سخنرانى ما را شنيدى بعد اضافه كرد كه من قصد توطئه نداشتم والا بازاريها و طلاب را خبر مى‏كردم كه بيايند از بس از جريان سيد ناراحت شدم صحبت كردم و گفتم مى‏خواستى گردنش را بزنى و زن و بچه‏اش را به اسرائيل بفرستى بعد جريان مشهد را برايش تعريف كرد و اضافه نمود كه دين از بين رفته خدا كارهائى پيش بياورد كه دولتيها دست از كارشان بردارند ديگر در دستگاه يك نفر آدم درست و صحيح نيست و همه آدمهاى خوب يا از كار بركنار شدند يا مردند. بعد به يك نفر طلبه اهل گلپايگان گفت كه شريعتمدارى صريحا نوشته و مهر كرده كه سينما عيبى ندارد و دولت هم تصميم گرفته كه شريعتمدارى را بزرگ كند و از او انتفاع ببرد و او هم حاضر است كارهاى دولت را قبول كند ولى من حاضر نيستم با دولت همكارى كنم. طلبه‏اى كه از قروه آمده بود به گلپايگانى گفت در مريوان و قروه تحريكاتى مى‏كنند گلپايگانى گفت مى‏دانم اين تحريكات يا از طرف دستگاه است و يا از طرف شريعتمدارى صلاح است كه شما ديگر فعاليت نكنى و كار را مختل بگذارى تا مردم بدانند كه غير از ما كسى ديگر نمى‏تواند آنجا را اداره كند و اضافه كرد كه اينها عقل ندارند من تمام نمايندگانم را خواسته‏ام تا بعد ببينم چه مى‏شود و افزود كه فرماندار واسطه فرستاد ولى من قبول نكردم تلفن كرد گوشى را برنداشتم و يكى از نوكرها گوشى را برداشت فرماندار تلفنى گفت اجازه بفرمائيد بياييم خدمت شما يا يك نفر را بفرستيد كه با او صحبت كنيم و من زير بار هيچكدام نرفتم و گفتم من با كسى كارى ندارم و حاضر نيستم با دستگاه تماس بگيرم.
نظريه منبع : نظرى ندارد.
نظريه رهبر عمليات : مفاد گزارش صحت دارد
منظور گلپايگانى از كلمه (سيد) طباطبائى
صاحب چاپخانه علميه است چون موقعيت وى متزلزل شده مى‏كوشد كه با مخالفت با دستگاه در بين مردم كسب شهرت نمايد و اينكه نسبت به ساختمان سينما در قم حساسيت نشان مى‏دهد هدفش جلب نظر روحانيون افراطى و افراد متعصب مذهبى است. ارم
نظريه امنيت داخلى : مفاد گزارش صحيح است در حال حاضر گلپايگانى در مورد افتتاح سينما حساسيت دارد و دائما نزد اشخاص مختلف سعى مى‏كند اقدامات دولت را تضعيف و شخصيت كاذب براى خود ايجاد كند. روحانى
رئيس ساواك : نظرى نيست
يك نسخه در پرونده شريعتمدارى ضميمه شد.
در پرونده محمدرضا گلپايگانى بايگانى شود. اوانى 26 / 6
آقاى اوانى بهره‏بردارى شود. 24 / 6