سند نامه ::
 
آيت الله گلپايگاني : بازديد هر كسى مى‏رفتيم فردايش او را مى‏گرفتند
موضوع : اقدامات سيد محمدرضا گلپايگانى

از : 20 ه 3 تاریخ 15 / 6 / 48
به : 316 شماره : 15404 / 20 ه 3
آيت‏اله گلپايگانى در جريان آتش‏سوزى مسجدالاقصى اعلاميه‏اى تهيه و جهت چاپ به چاپخانه‏هاى قم مراجعه مى‏نمايد ليكن چاپخانه‏هاى مزبور از اين كار خوددارى مى‏نمايند در صورتى كه مصاحبه آيت‏اله شريعتمدارى در روزنامه‏ها چاپ و منتشر گرديد بديهى است اين امر عكس‏العمل مؤثرى به نفع آيت‏اله گلپايگانى و به ضرر آيت‏اله شريعتمدارى داشت و موجب گرديد كه گلپايگانى به نفع خود استفاده تبليغاتى نمايد
به طورى كه در پاره‏اى جلسات خصوصى اظهار داشته ما در مشهد بازديد هر كسى مى‏رفتيم فردايش او را مى‏گرفتند لذا من به ديدن هر كسى كه مى‏رفتم مى‏گفتم منتظر باش فردا جلبت مى‏كنند.
نظريه منبع : اگر بنا باشد كه اقدامات گلپايگانى از طرف دولت خنثى گردد بايستى افرادى كه وجهه ملى ندارند با آنها همصدا شوند. چنانچه در قضيه خمينى مشاهده شد هر يك از مراجع با وى همصدا شدند باز هم به نفع خمينى تمام شد و اسمى از ساير مراجع نماند. بايد كارى كرد كه مراجع طراز اول هميشه تك رو باشند در حال حاضر نيز بايد مراقبت آيت‏اله خوانسارى بود كه با گلپايگانى همصدا نشود زيرا پسر آقاى خوانسارى داماد گلپايگانى بوده و تا حد زيادى تحت تأثير دستگاه گلپايگانى مى‏باشد و قهرا در آيت‏اله خوانسارى نيز مؤثر است.
نظريه رهبر عمليات : نظريه منبع مورد تأييد است. كوهك
نظريه 20 ه 3 : 20 ه 3 نظرى ندارد.
اداره كل سوم 13 / 6 / 48