سند نامه ::
 
اعتراض شديد آيت الله گلپايگاني به اقدامات مأمورين دولت
موضوع : توزيع اعلاميه گلپايگانى و سخنرانى گلپايگانى عليه مأمورين دولت در قم پيرو 5273 / ه1 / 6 / 6 / 48

از : 9 / ه تاریخ 10 / 6 / 48
به : 316 شماره : 5359 / 9 ه
روز 8 / 6 / 48 سيد محمدعلى ميلانى اظهار مى‏نمايد : «عده‏اى به چاپخانه‏اى كه در تهران اعلاميه گلپايگانى را چاپ كرده ريخته و او را كتك بسيار زيادى زده‏اند به طورى كه بسترى شده است آيت‏اله مهدوى1 كه در مسجد سپهسالار پيش نماز است پس از صدور و انتشار تلگراف گلپايگانى تلگرافى تنظيم و براى گلپايگانى مخابره مى‏نمايد و در تلگراف ضمن اظهار خوشحالى و تبريك گفتن به گلپايگانى اضافه نموده است كه نهايت جاى شعف و سرور است كه آن جناب منويات اعليحضرت شاهنشاه آريامهر را درك كرده و طى اعلاميه اخير به پيروى از منويات شاهنشاه آريامهر نسبت به آتش سوزى مسجدالاقصى اظهار تأسف فرموده اميدوارم همواره مجرى اوامر اعليحضرت همايونى بوده باشيد. اين تلگراف كه وسيله آيت‏اله مهدوى براى گلپايگانى مخابره شده او را سخت ناراحت كرده و در موقعيت مشاراليه اثر زيادى داشته است آيت‏اله گلپايگانى روز 4 / 6 / 48 در قم سخنرانى نموده و نسبت به دولت و مأمورين دولت به خصوص مأمورين مشهد انتقاد كرده است و اعتراض نموده كه چرا صاحب چاپخانه‏اى كه اعلاميه را چاپ كرده كتك زده و زندانى كرده‏اند گفته است در مشهد دنبال من مأمور گمارده بودند اشخاصى كه در مشهد به من كمك مى‏كردند از قبيل آنكه منزل به من اجاره داده و آن كه وسيله نقليه در اختيارم گذارده به شهربانى برده‏اند و مرتبا مزاحمت برايشان فراهم مى‏كنند. و خلاصه اظهاراتش انتقاد شديد از دولت و مأمورين دولت و تعريف از وضع عراق بوده و گفته است اين اعمال را نسبت به من روا مى‏دارند براى اينكه عليه مأمورين و دولت عراق بنا به خواسته آنها اعلاميه نداده و تلگراف نكرده‏ام مگر اعمال دولت و مأمورين عراق چه عيبى دارد در عراق خيلى وضع بهتر از ايران است اينك در قم و مشهد سينما دائر است و هزاران اعمال ناشايست ديگر انجام مى‏شود كه در عراق ابدا اين طور نيست چرا من عليه دولت عراق و مقامات مربوطه اقدامى بنمايم.
نظريه منبع خبر ـ مخابره تلگراف آيت‏اله مهدوى به گلپايگانى باعث تضعيف مشاراليه در بين روحانيون مخالف گرديده است. حمل و انتشار اعلاميه گلپايگانى به مشهد به نظر مى‏رسد وسيله ميرزا حسين بروجردى (برادر زن گلپايگانى) كه اخيرا به منظور زيارت به مشهد وارد و در مسافرخانه صادق بستنى اقامت نموده است بوده باشد و نيز در اين امر مجتبى بروجردى (داماد ميرزا حسين بروجردى) مقيم مشهد هم دخالت خواهد داشت.
نظريه رهبر عمليات : توزيع و انتشار اعلاميه گلپايگانى مسلما وسيله ميرزا حسين بروجردى برادر همسر گلپايگانى در مشهد انجام گرديده است بدين وسيله فتوكپى اعلاميه مزبور به پيوست تقديم مى‏گردد.2
مشخصات مجتبى بروجردى داماد ميرزا حسين بروجردى در دست تهيه است كه متعاقبا تقديم خواهد شد اعمال و رفتار ميرزاحسين بروجردى تا حدود امكان تحت كنترل است ضمنا نامبرده مصمم است روز چهارشنبه 12 / 6 / 48 به صوب تهران مراجعت نمايد.
آقاى اوانى بهره‏بردارى شود 15 / 6
در پرونده سيد محمدرضا گلپايگانى بايگانى شود ـ اوانى 19 / 6

1ـ منظور اعلاميه‏اى است كه در پيوست سند شماره 2507 / 21 ـ 4 / 6 / 48 آمده است.
2ـ مقصود، بهاءالدين مهدوى مى‏باشد.