سند نامه ::
 
دستور اشرف پهلوي براي خريد يك سگ از فرانسه
از: دفتر اشرف پهلوي
به: سفارت ايران در پاريس
تاريخ: 30 / 3 / 1327
شماره: 961
سفارت كبراي شاهنشاهي ايران در پاريس، آقاي دكتر فروهر؛ بر حسب فرموده والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوي ابلاغ مي‌نمايد دستور بفرماييد يك سگ كانيش canic از نوع قصير Nain از مغازه سگ‌فروشي واقع در خيابان شانزه‌ليزه يا هر نقطه ديگري كه سراغ داشته باشند ابتياع نموده و با بهترين و اولين وسيله به تهران ارسال دارند چون اين سگ‌ها سه قسم Royal، Moyen،Nain هستند مخصوصاً اين سگ بايد از نوع Nain رنگ آن حتي‌الامكان خاكستري و الا سياه باشد سن ‌آن بيش از دو ماه نباشد دقت نمايند كه كوچك‌ترين و قشنگ‌ترين آن انتخاب شود موهاي آن مجعد و پيچيده باشد در صورتي كه از اين نوع يعني Nain وجود نداشته باشد نوع ديگري مثلاً كانيش متوسط Moyen مورد احتياج نمي‌باشد. ضمناً اگر آقاي دكتر صفوي كه عازم تهران خواهند شد زودتر از وسيله مطمئن ديگري حركت نمايند به وسيله ايشان ارسال دارند.
بديهي است كوشش خواهند نمود كه از هر محل كه ممكن باشد سگ مورد احتياج را با مشخصات بالا خريداري نمايند. بهاء آن را نيز معلوم و مرقوم دارند كه تأديه گردد.

رئيس دفتر والاحضرت اشرف
ايزدي [امضاء]