سند نامه ::
 
درخواست از آيت الله گلپايگاني براي صدور فتواي جهاد
درخواست از آيت‏اله1 گلپايگانى
گيرنده : دفتر ويژه اطلاعات

اخيرا (تاريخ دقيق نامعلوم) وحيد گلپايگانى و عده‏اى از اهالى گلپايگان (تعداد دقيق نامعلوم) طى تلگرافى به آيت‏اله گلپايگانى ضمن اظهار تأسف از آتش‏سوزى مسجدالاقصى درخواست صدور فتواى جهاد نموده‏اند.
ارزيابى : احتمال صحت دارد.
نظريه : ــ
در پرونده سيد محمدرضا گلپايگانى بايگانى شود ـ اوانى

1ـ مقصود، تلگراف سند قبلى است.