سند نامه ::
 
هشدار آيت الله گلپايگاني در مورد افتتاح سينما در قم
موضوع : گلپايگانى

از : 21 تاریخ 6 / 6 / 48
به : 316 شماره : 2548 / 21
ساعت 12000 روز 4 / 6 / 48 آيت‏اله گلپايگانى با آقا محمد تلفنى تماس و اظهار نمود من سابقا درباره سينماى قم با رئيس نظميه و فرماندار صحبت كردم و به آنها گفتم كه به مركز گزارش دهيد و بگوئيد ما ناراحت هستيم و اگر بنا شود كه سينما افتتاح شود ما شروع مى‏كنيم به اعلاميه دادن و سر و صدا راه انداختن و خلاصه كارهايمان را از سر مى‏گيريم حالا شما نگاه كنيد اگر ارزش دارد براى يك سينما اين كارها را كردن، بكنيد و ما هم از اول دو مرتبه همه حرفها را شروع مى‏كنيم. بعد گلپايگانى اضافه كرد و گفت از قرار معلوم فرماندار و رئيس نظميه گزارش خوبى به مركز داده‏اند بعد اضافه كرد و گفت راه ما را از تماس با مركز بسته‏اند و خلاصه فعلاً ما نمى‏توانيم مستقيما با مركز تماس بگيريم در خاتمه اضافه كرد كه به هر حال ما در مورد سينما ساكت نخواهيم نشست اگر بنا شود سينما افتتاح شود ما شروع مى‏كنيم به اعلاميه دادن و سر و صدا راه انداختن.
نظريه منبع : نظرى ندارد.
نظريه رهبر عمليات : مفاد گزارش صحت دارد با توجه به موقعيت موجود امكان دارد گلپايگانى تحت تأثير سيدمهدى قرار گرفته و به يك سلسله اقداماتى از اين قبيل دست بزند. ارم
نظريه امنيت داخلى : مفاد گزارش صحيح است در اينكه گلپايگانى اكثرا تحت تأثير سيدمهدى قرار مى‏گيرد بحثى نيست در حال حاضر گلپايگانى زخمى است و در آينده احتمال اقدامات حاد از وى مى‏رود. نظر رئيس ساواك : هيچ اسلحه‏اى بهتر از بى‏اعتنائى نيست مگر اعلاميه [ناخوانا] كه صادر كرد چه شد با وجود عدم جلوگيرى خودش ترسيد بالاى منبر برود. مهران