سند نامه ::
 
آيت‏الله گلپايگانى : اينها با اسرائيل رابطه دارند
موضوع : گفتگوى آيت‏اله گلپايگانى با سيدمهدى

شماره : 2496 / 21 تاریخ 4 / 6 / 48
در ساعت 11 الى 12 صبح روز 3 / 6 / 48 گلپايگانى در منزل خود به سيدمهدى فرزندش گفت صافى يك چيزى نوشته بود سيدمهدى گفت بلى صافى دست ما را بند كرد ولى خودش پيدا نيست گلپايگانى افزود اين چى چى شد كه شاه ايران مى‏گويد خرج تعمير را مى‏دهيم اين مثل اين است كه سر كسى را ببرند بعد بگويند ما ملحم مى‏گذاريم و اضافه كرد اينها با اسرائيل رابطه دارند و اسرائيل در ايران مهندس و مشاور دارد و اينها يهوديها را سر كار گذاشته‏اند و در دستگاه يهودى زياد است لذا براى اينكه به يهوديها برنخورد مى‏گويند ما ترميم مى‏كنيم آخر اين چى شد فقط مردم پول بدهند براى كمك ولى هيچ حرف نزنند نامبرده به سيدمهدى گفت خوبست من بگويم همين فقط ما ترميم كنيم مهدى گفت نه شما اين حرف را نزن ممكن است به آن بابا بربخورد و ديگر نگذارند كارمان را بكنيم چون هنوز ما كارى نكرده‏ايم اينها ناراحت شده‏اند.
نظريه منبع : نظرى ندارد.
نظريه رهبر عمليات : مفاد گزارش صحت دارد. ارم
نظريه امنيت داخلى : مفاد گزارش صحيح است گلپايگانى در اكثر مسائل آلت دست سيدمهدى فرزندش مى‏باشد و صافى نيز طرف مشورت آقا و سيدمهدى مى‏باشد و در واقع اراده آقا دست اين دو است و مثل توپ فوتبال آقا را اين طرف و آن طرف پرتاب مى‏كنند مثل موضوع مسافرت مشهد گلپايگانى كه به تحريك سيدمهدى بود. روحانى رئيس ساواك : آقاى گلپايگانى هيچ اراده‏اى از خود ندارد و هر چه سيدمهدى بگويد مورد قبول است. در گزارش روزانه درج شد . آقاى اوانى : آقاى ابراهيمى.
1ـ بهره‏بردارى شود. 2ـ در گزارش روزانه درج شود. در پرونده محمدرضا گلپايگانى بايگانى شود.