سند نامه ::
 
اعلاميه آيت الله گلپايگاني در مورد آتش سوزي مسجد الاقصي
موضوع : آيت‏اله گلپايگانى
از : 21 تاریخ 3 / 6 / 48
به : 316 شماره : 2483 / 21
صبح روز يكشنبه 2 / 6 / 48 اعلاميه پلى‏كپى شده‏اى به امضاى سيد محمدرضا موسوى‏الگلپايگانى در مدرسه فيضيه نصب گرديده و مفاد آن عبارت بود از اينكه جامعه روحانيت و حوزه علميه قم آتش‏سوزى مسجدالاقصى را به مردم مسلمان و ممالك اسلامى تسليت مى‏گويد و ضمنا براى همدردى با برادران مسلمان روز جمعه 16 جمادى‏الثانى به مناسبت اظهار همدردى با مؤمنين عليه اسرائيل و يهود عزاى عمومى و ابراز تنفر در مدرسه فيضيه تشكيل خواهد شد.
نظريه منبع : با توجه به اينكه گلپايگانى قبلاً در مورد اختلافات عراق و ايران هيچ گونه اقدامى به عمل نياورد و با توجه به اختلافات اعراب و اسرائيل تصور مى‏نمود هر نوع اقدامى عليه اعراب امكان داشت به نفع اسرائيل تمام شود ولى در مورد آتش‏سوزى مسجدالاقصى به علت اطمينان كامل عليه اسرائيل فورا اقدام و اعلاميه داد.
نظريه رهبر عمليات : مفاد گزارش صحت دارد و نظريه منبع مورد تأييد است. نظريه امنيت داخلى : مفاد گزارش منبع صحيح و نظريه نامبرده نيز مورد تأييد است و با توجه به عدم اقدامات نامبرده در غائله عراق و اين اقدام اخير وى اين نتايج را داراست.
1ـ توزيع اعلاميه عليه اسرائيل. رد و مطرود شناختن اقدامات قبلى علماى ديگر در مورد اختلافات عراق و اسرائيل. مقدم نشان دادن خود در امورى كه هيچ گونه ريبى در آن نيست ضمنا اين بهره‏بردارى را هم در اين موقعيت نموده كه پس از پيشنهاد شاهنشاه آريامهر براى مرمت مسجدالاقصى مبادرت به تهيه و توزيع اعلاميه‏اى در اين زمينه نموده است لكن نه اينكه معنا چنين قصدى داشته باشد على‏ايحال پيشنهاد مى‏نمايد كه اصل اعلاميه گلپايگانى با تيتر (به پيروى از منويات شاهنشاه آريامهر آيت‏اللّه‏ گلپايگانى اعلاميه زير را تهيه و توزيع نموده است در جرايد كثيرالانتشار كشور درج گردد) با اين ترتيب راه فرارى براى گلپايگانى نخواهد ماند و موجبات تضعيف هر چه بيشتر وى خود به خود با درج اين سند در روزنامه فراهم مى‏گردد. روحانى
رئيس ساواك : نظر امنيت داخلى مورد تأييد است. مهران
آقاى اوانى ـ آقاى ابراهيمى
بهره‏بردارى شود 11 / 6
در پرونده محمدرضا گلپايگانى بايگانى شود ـ اوانى 12 / 6