سند نامه ::
 
اقدامات ساواك جهت ترغيب آيت الله گلپايگاني به مسافرت از قم در موقع افتتاح سينما در اين شهر
درباره : آيت‏اله گلپايگانى عطف به 1566 / 21 ـ 29 / 3 / 48

از : اداره كل سوم تاریخ 14 / 4 / 48
به : رياست ساواك قم شماره : 20000 / 316
مراتب طى گزارشى به عرض تيمسار رياست ساواك رسيد. مقرر فرمودند اگر به مشهد برود بد نيست و مى‏خواهد بگويد كه در قم نبوده و سينما افتتاح شد و اگر در قم بوده مى‏توانست جلوگيرى نمايد. خواهشمند است دستور فرمائيد با توجه به اوامر صادره به نحو غيرمحسوس و با استفاده از وجود عوامل مربوطه نسبت به ترغيب وى در زمينه مسافرتش به مشهد اقدام و نتيجه را ضمن تعيين تاريخ مسافرت و وسيله حركت وى اعلام دارند.
مدير كل اداره سوم. مقدم
از طرف 12 / 4 / 48
رئيس بخش 316 ـ ازغندى از طرف صالحى 12 / 4 / 48
رئيس اداره يكم عمليات و بررسى. ثابتى
در پرونده 9292 بايگانى شود.