سند نامه ::
 
آيت الله گلپايگاني : فعلاً هيچ اقدامى را به ما نسبت ندهيد
موضوع : گلپايگانى
از : 21 تاریخ 14 / 4 / 48
به : 316 شماره : 1798 / 21
روز 11 / 4 / 48 ساعت 17 يك نفر طلبه ناشناس به گلپايگانى گفت كه از عراق چه خبر داريد گفت حرف زياد است. هر روز مى‏گويند فلان شخص را گرفتند. طلبه ناشناس گفت بالاخره اقدامى نشده؟
گلپايگانى جواب داد چرا پريروز علماء تهران اجتماع كردند ولى هنوز نتيجه نداده‏اند. طلبه ناشناس گفت چه نحو اقدامى مى‏خواهند بكنند گلپايگانى گفت يك عده از طرف علماء تهران اينجا نزد ما آمدند و تصميم دارند كه با سفراء ممالك اسلامى تماس بگيرند و اضافه كرد من به آنها گفتم كه مخالف نيستم با اينكار منتها شما برويد مشورت كنيد بعد نتيجه آن را به ما بگوئيد و از آنها خواستم كه با آقاى خوانسارى هم تماس بگيرند و جلب نظر آقاى خوانسارى را هم بكنيد منتها فعلاً هيچ اقدامى را به ما نسبت ندهيد تا ما خودمان اقدام بكنيم. بعد شاكرى آمد و يك صورت آورد و به گلپايگانى گفت اين اسامى طلاب دارالترويج است (كتابخانه اوقاف قم) بعد شروع كرد شاكرى به خواندن اسامى براى گلپايگانى از جمله اسامى محمدعلى جوانمرد و سيدابوالقاسم شجاعى و عطاءاله شفائى و غيره بود.
نظريه منبع : نظرى ندارد.
نظريه رهبر عمليات : مفاد گزارش صحيح است. مدرس
نظريه امنيت داخلى : مفاد گزارش صحيح است. گلپايگانى همانطور كه مكرر به عرض رسيد با هرگونه اقدامى كه منجر به درج در روزنامه شود و احيانا نام او برده شود مخالف است و از اينّ كناره‏گيرى و تظاهر به اقدام اين نتايج را تا به حال گرفته. اضمحلال موقعيت حكيم. ايجاد موقعيت براى خود زيرا با دادن شهريه وسيله حكيم در قم او قلبا ناراحت است و ديگر اينكه خلاف شيوه و روش آيات ديگر از جمله شريعتمدارى و نجفى اقدام كرده باشد زيرا آنان تلگرافاتى كردند وى جهت عكس را انتخاب نمود و تا به حال اقدامى ننموده و در نظر دارد تا با تشريك مساعى روحانيون تهران اقداماتى بكند البته با صلاحديد او.
روحانى بهره‏بردارى شد 13 / 6
4 نسخه تكثير شده است 9292