سند نامه ::
 
آيت الله گلپايگاني : اگر آقا اقدامى بكند ما هم اقدام خواهيم كرد
از : 20 ه 3 تاریخ 11 / 4 / 48
به : 316 شماره : 14161 / 20 ه3

گلپايگانى در يك مذاكره خصوصى به فرزندش مهدى اظهار داشت با آقا ملاقات كند (تصور مى‏رود منظور آيت‏اله خوانسارى است) و به ايشان بگو علت اينكه ما هيچ اقدامى عليه عراق نكرده‏ايم بدين جهت است كه آقا هم اقدامى نكرده و هيچ اسمى از ايشان در روزنامه‏ها نيست اگر آقا اقدامى بكند ما هم اقدام خواهيم كرد. نادرى
آقاى صالحى
بهره‏بردارى شود 14 / 4
بهره‏بردارى شد بايگانى شود 14 / 4 / 48