سند نامه ::
 
آيت الله گلپايگاني : اين دولتيها بعد از آقاى خمينى دماغشان به خاك ماليده شد
موضوع : آيت‏اله گلپايگانى

شماره : 1622 / 21 تاریخ 4 / 4 / 48
در ساعت 11 روز 2 / 4 / 48 آيت‏اله گلپايگانى در منزل خود به شخصى ناشناخته كه مريض وى فوت شده بود اظهار مى‏دارد بيمارستان ما اجازه دولتى ندارد و در واقع مجاز نيست و امتياز هم نداريم لذا ما خيلى مراقب هستيم كه در بيمارستان ما كسى فوت نكند زيرا با چنين اتفاقى اسباب زحمت فراهم مى‏شود خصوصا اينكه ما رقيب هم داريم گلپايگانى اضافه كرد اوضاع با ما مساعد نيست اين دولتيها بعد از آقاى خمينى به وجوديات ايراد مى‏گيرند كم كم به عدميات هم اعتراض مى‏كنند و مى‏گويند چرا با ما همصدا نمى‏شويد آخر ما كه صدا نداريم كه با آنها همصدا شويم و افزود اين دولتيها بعد از آقاى خمينى دماغشان به خاك ماليده شد و به ما جواز نمى‏دهند و با ما موافق نيستند و ما در بيمارستان پرستار نداريم مستخدم منزلمان را برديم آنجا و فقط از بيمارستان پيراهن سفيد پوشيدن را بلد است. در اين اثناء به گلپايگانى اطلاع مى‏دهند كه ايوب واعظى آمده شهريه مى‏خواهد گلپايگانى اظهار مى‏دارد اگر جزو دارالترويج1 نيست به او شهريه بدهيد.
نظريه منبع : نظرى ندارد. نظريه رهبر عمليات : مفاد گزارش صحيح است آقاى گلپايگانى از هر فرصتى جهت انتقاد از دستگاه بهره‏بردارى نموده و سعى دارد مراجعين به منزلش را با خود همصدا سازد. مرشد نظريه امنيت داخلى : مفاد گزارش مورد تأييد. به طوركلى اظهارات گلپايگانى عموما جنبه انتقاد از دولت را دارد و همه جا و نزد همه كس اين اعتراضات را مى‏كند. در مورد بيمارستان وى و عدم جواز به موقع نسبت به تضعيف وى مى‏توان اقدام نمود ضمنا نامبرده مخالفت شديدى با طلاب دارالترويج اوقاف دارد. روحانى

1ـ رژيم شاه در جهت تضعيف بنيادهاى دينى و اعتقادات مردم به روشهاى گوناگون دست مى‏زد كه يكى از آن روش‏ها،معرفى و تبليغ دين مطابق سياست‏هاى دربار پهلوى بود. اهداف دارالترويج از همان ابتدا براى روحانيون آگاه ايران روشن بود و لذا به شدت با آن به مخالفت پرداختند و عملاً اين حركت رژيم شاه را خنثى كردند. ضمن آن كه افرادى كه در اين مكانها مى‏رفتند پول‏پرستانى بودند كه جز سوءاستفاده مالى كارى نداشتند و چون در ميان مردم پايگاهى نداشتند مورد نفرت واقع مى‏شدند. براى توضيح بيشتر به اسناد 2708 / 21 ـ 7 / 7 / 47 و 17 / 7 / 47 و 3235 / 21 ـ 12 / 8 / 47 و 3365 / 21 ـ 25 / 8 / 47 و 3753 / 21 ـ 13 / 9 / 47 و 4081 / 21 ـ 10 / 10 / 47 و 172826 / 2 ه ـ 11 / 10 / 47 و 1203 / 21 ـ 1 / 3 / 48 و... رجوع كنيد.