سند نامه ::
 
تحت نظر گرفتن اعمال و رفتار و تماسهاي آيت الله گلپايگاني از سوي ساواك
درباره : آيت‏اله گلپايگانى عطف به 1461 / 21 ـ 21 / 3 / 48

از : اداره كل سوم تاریخ 29 / 3 / 48
به : رياست ساواك قم شماره : 1771 / 316


خواهشمند است دستور فرمائيد كماكان اعمال و رفتار و تماسهاى نامبرده را تحت مراقبت قرار داده در صورت مشاهده عمل خلافى مراتب را به موقع منعكس نمايند.
مدير كل اداره سوم. مقدم
از طرف ثابتى 29 / 3 / 48
كاشى 28 / 3
رئيس بخش 316ـ ازغندى
رئيس اداره يكم عمليات و بررسى. ثابتى