سند نامه ::
 
عكس العمل آيت الله گلپايگاني در برابر سخنان ضد دولتي يك نفر از طلاب در منزل ايشان
موضوع : اظهارات آيت‏اله گلپايگانى
از : 21 تاریخ 24 / 3 / 48
به : 316 شماره : 1496 / 21
صبح روز 23 / 3 / 48 عده‏اى از طلاب در منزل گلپايگانى حضور داشته و درباره اينكه چرا در سال جارى ميلاد حضرت رسول را تعطيل رسمى اعلام ننمودند مشغول بحث بودند يكى از طلاب به نام شيخ مرتضى كاشفى بيرجندى اظهار داشت از دولتى كه طرفدار يهود و اسرائيل است بيش از اين توقع و انتظار نبايد داشت گلپايگانى در پاسخ طلبه مذكور جمله‏اى به زبان عربى اظهار نمود كه مفهومش (ديوار موش دارد و موش گوش دارد) بود سپس چند تن از طلاب راجع به شركت در امتحانات سئوال نمودند گلپايگانى پاسخ داد آنهايى كه مشمول نظام وظيفه نيستند شركت در امتحان برايشان مجوزى ندارد.
نظريه منبع : نظرى ندارد.
نظريه رهبر عمليات : مفاد گزارش صحيح به نظر مى‏رسد و اصلح است اعمال و رفتار مرتضى كاشفى بيرجندى تحت كنترل قرار گيرد. مرشد
نظريه امنيت داخلى : صحيح به نظر مى‏رسد شناسائى كاشفى و مراقبت از اعمال و رفتار. روحانى
آقاى كاشى
نسبت به شناسائى كاشفى اقدام ضمنا بهره‏بردارى شود 26 / 3
1 نسخه تكثير شده است
بهره‏بردارى شد
در پرونده آيت‏اله گلپايگانى بايگانى شود 12 / 4 / 48