سند نامه ::
 
تلاش ساواك در جهت ايجاد شايعه در بين مردم بر ضد آيت الله گلپايگاني
درباره : آيت‏اله گلپايگانى عطف به شماره 1184 / 21 ـ 31 / 2 / 48
از : اداره كل سوم تاریخ 10 / 3 / 48
به : رياست ساواك قم شماره : 1334 / 316
خواهشمند است دستور فرمائيد توسط منابع مربوطه بين مردم شايع نمايند نامبرده بالا عليرغم وظيفه دينى و ميهنى خود از هرگونه اقدامى در زمينه رفع مزاحمت از ايرانيان مقيم عراق و زوار ايرانى خوددارى مى‏نمايد و منافع شخصى خود را بر وظائف شرعى و ملى ترجيح مى‏دهد و نتيجه را اعلام نمايند.1
مدير كل اداره سوم. مقدم
از طرف ثابتى 8 / 3 / 48
اوانى 8 / 3 / 48
رئيس بخش 316 ـ ازغندى2
رئيس اداره يكم عمليات و بررسى. ثابتى
بايگانى شود ـ اوانى

1ـ براى توضيح مفاد اين سند به پاورقى اسناد 1184 / 21 ـ 31 / 2 / 48 و 1352 / 316 ـ 11 / 3 / 48 رجوع كنيد.
2ـ منوچهرى معروف به دكتر با نام مستعار ازغندى از شكنجه‏گران معروف ساواك مى‏باشد. شهيد حجه‏الاسلام والمسلمين آشيخ فضل‏اللّه‏ مهديزاده محلاتى در خاطرات خود منوچهرى را قاتل شهيد آيت‏اللّه‏ سعيدى معرفى مى‏كند. منوچهرى، فردى بى‏رحم، قوى و چاق بود، جاى بريدگى و جراحت روى گونه راست و پائين خط ريشش به طول 4 سانتيمتر وجود داشت. او در اذيت و آزار و شكنجه مبارزان و مخالفان رژيم ستمشاهى پهلوى يك جلاد به تمام معنا بود.