سند نامه ::
 
آيت الله گلپايگاني : شما كه از در خانه ما فرار كرديد و اعوان ظلم شديد، باز هم از ما طلبكاريد ؟
موضوع : طلاب سازمان دينى اوقاف
رونوشت گزارش خبر شماره 1203 / 21 ـ
1 / 3 / 48 منبع ـ 1229
ساعت 8 صبح روز يكشنبه 28 / 2 / 48 برابر با اول ربيع‏الاول مقسمين آقايان خوانسارى. شريعتمدارى ـ حكيم و گلپايگانى حقوق ماهيانه حوزه علميه قم را تقسيم نمودند و قرار است ازاين ماه آقاى نجفى هم مهرنان خودش را به طور دائم توزيع كند ولى تاكنون حقيقت موضوع معلوم نگرديده و اين ماه برخلاف ماههاى گذشته طبق دستور آيت‏اله گلپايگانى صورت اسامى محصلين وابسته به سازمان اوقاف قم را در اختيار مقسمين آيت‏اله حكيم و خوانسارى قرار داده‏اند تا اينكه شهريه آنان به طوركلى قطع گردد. لذا در ساعت 11 صبح همان روز آقايان سيديوسف صادق حسينى مشكينى. سيد ابوالفضل شيرزاده ـ قدرت‏اله شكرى. على مؤمنى. سراجارى. فيض‏اله رستمى. شيخ محمد حسين شريف‏آبادى جهت دريافت شهريه خود ابتدا به مقسمين آقاى حكيم كه عبارتند از عالى تبريزى و موسوى قزوينى. مراجعه نمودند ولى مقسمين ضمن اين كه از دادن شهريه خوددارى كردند در پاسخ به آنها گفتند به ما مربوط نيست آقاى ابوالقاسم دانش آشتيانى (نماينده حكيم در قم) دستور داده به محصلين اوقاف قم شهريه نپردازيم لذا شما به آقاى دانش مراجعه فرمائيد. همچنين محصلين جهت دريافت شهريه به آقاى موسوى مقسم خوانسارى مراجعه كردند ايشان هم از دادن شهريه خوددارى كردند و در پاسخ گفتند آقاى گلپايگانى به ما دستور داده به افراد وابسته به سازمان اوقاف شهريه ندهيم لذا محصلين در ساعت 17 روز يكشنبه 28 / 2 / 48 در كتابخانه مسجد اعظم به آقاى ابوالقاسم دانش مراجعه نمودند. ابتدا محصلين از دانش علت قطع شهريه را پرسيدند ايشان در جواب گفتند درست است آقاى حكيم شهريه مى‏دهد ولى آقاى گلپايگانى ركن حوزه علميه قم است و در حقيقت موضوعى را اگر آقاى گلپايگانى مصلحت بداند صلاح آقاى حكيم هم در همانست لذا آقاى گلپايگانى به ما صورت اسامى شما را داده و ضمنا تأكيد فرموده كه به شما شهريه ندهيم چرا؟ براى اينكه شما در كتابخانه سازمان اوقاف ثبت نام كرده‏ايد و با دستگاه ديگر همكارى مى‏كنيد. خلاصه دستگاه حكيم در قم زيرنظر گلپايگانى اداره مى‏شود و هر وقت آقاى گلپايگانى دستور دادند ما شهريه شما را مى‏پردازيم بالاخره فيض‏اله رستمى و قدرت‏اله شكرى در ساعت 19 همان روز به آقاى گلپايگانى مراجعه كردند. ابتدا قدرت‏اله شكرى پرسيد حضرت آيت‏اله چرا شهريه ما را قطع نموده‏ايد؟ آيت‏اله پاسخ داد براى اينكه شما از اوقاف پول مى‏گيريد و در آينده بسيار نزديك دولت تصميم گرفته شما را وزير كند ولى بگذاريد اين طلبه‏ها در گوشه مدارس به نان و پنير قناعت كنند حالا از اوقاف پول مى‏گيريد از ما چه مى‏خواهيد؟ شما كه از در خانه ما فرار كرديد و اعوان ظلم شديد باز هم از ما طلبكاريد؟ سپس شكرى گفت نه من مدتى است ديگر به كتابخانه اوقاف نمى‏روم. آقاى گلپايگانى گفت نه واللّه‏ دروغ مى‏گوئيد عكس همه شما را به من داده‏اند مگر شما نبوديد در دبيرستان حكيم نظامى به فيلمهاى وزارت فرهنگ و هنر تماشا مى‏كرديد؟ مگر شما نبوديد به اصفهان و كرج مسافرت كرديد. ديگر بيش از اين اذيتم نكنيد من تا روزى كه شما در آنجا هستيد كمك نخواهم كرد ولى وقتى كه برگشتيد و از كرده خود پشيمان شديد باز هم در توبه باز است و دوباره شما را قبول مى‏كنم ولى فعلاً از دادن شهريه معذورم فرمائيد.
نظريه منبع : نظرى ندارد.
نظريه رهبر عمليات : مفاد گزارش فوق صحت دارد و آيت‏اله گلپايگانى در اين مورد كارشكنى‏هائى مى‏نمايد و محدوديتهايى زياد نسبت به طلاب عضو سازمان دينى اوقاف فراهم و به عناوين مختلف موجب ناراحتى آنان را ايجاد مى‏نمايد.
نظريه امنيت داخلى : مفاد گزارش صحيح است گلپايگانى از مخالفين سرسخت طلاب
دارالترويج سازمان اوقاف است و در مخالفت با اين عده و قطع شهريه آنان پى‏گيرى عجيبى مى‏كنند و كار را به آنجا كشانيده كه حكيم هم شهريه اين عده را قطع كرده است به نظر امنيت داخلى بايستى هر چه زودتر محدوديتهايى براى گلپايگانى قائل و انجام داد زيرا نامبرده در مورد مسئله تجاوزات عراقيها هم كوتاهى كرده است.
رئيس ساواك : به نظر اينجانب پولى كه اوقاف به طلاب خود مى‏دهد ماهيانه در حدود 3000 ريال مى‏شود و با مقايسه با پولى كه همه آيات (شريعتمدارى ـ گلپايگانى ـ خوانسارى ـ آقاى حكيم) مى‏دهند بيش از 1500 ريال نمى‏شود بهتر است بر كليه طلاب اوقاف ابلاغ شود كه براى شهريه به آيات مراجعه در اوقاف مخارج و حقوقى به وى داده نخواهد شد اين عكس‏العمل بهتر است.
رونوشت برابر اصل است ـ
اصل در پرونده 215224 بايگانى است.
در پرونده آيت‏اله گلپايگانى بايگانى شود 17 / 4 / 48