سند نامه ::
 
اقدام آيت الله گلپايگاني مبني بر قطع شهريه برخي طلاب
موضوع : آيت‏اله گلپايگانى
از : 21 تاریخ 2 / 2 / 48
به : 316 شماره : 382 / 21
ساعت 17 روز 29 / 1 / 48 على مؤمنى سراجارى كه از طلاب عضو سازمان دينى اوقاف مى‏باشد ضمن صحبت خصوصى اظهار داشت آيت‏اله گلپايگانى وسيله عوامل خود مشخصات و عكس 70 نفر طلاب سازمان دينى اوقاف را تهيه و در اختيار ساير مراجع قرار داده تا شهريه و مزاياى آنان را قطع كنند به همين جهت امروز هنگامى كه جهت اخذ شهريه خود از مقسم آيت‏اله خوانسارى مراجعه كرده بودم وى از پرداخت شهريه به من خوددارى و گفت آقاى خوانسارى دستور داده كه از پرداخت شهريه براى طلاب عضو سازمان دينى اوقاف جلوگيرى به عمل آيد.
نظريه منبع ــ مبلغ 150 الى 300 ريال شهريه پرداختى خوانسارى چندان ارزشى ندارد لكن موضوع مهم آن است كه مراجع قم به خصوص آيت‏اله گلپايگانى با تحريكات خود وضعى براى طلاب سازمان دينى اوقاف به وجود آورده‏اند كه تقريبا اين طلاب منفور جامعه روحانيت شده و همه با چشم حقارت به آنان مى‏نگرند و حتى در مجالس خود طلاب عضو سازمان دينى اوقاف را راه نمى‏دهند حتى در اغلب از نقاط ايران سفارش كرده‏اند كه در ماههاى محرم و صفر و رمضان از دعوت اين قبيل طلاب خوددارى كنند. نظريه رهبر عمليات ـ مفاد گزارش صحيح است و نظريه منبع مورد تأييد مى‏باشد و با توجه به اينكه محروميت و محدوديت بيشترى از طرف مراجع قم براى طلاب عضو سازمان دينى اوقاف به وجود آمده لذا اصلح است به نحو مقتضى از طرف اوقاف اقدامات مؤثرى به منظور تأمين زندگى آنان معمول گردد.
نظريه امنيت داخلى ـ مفاد گزارش منبع صحيح است ولى بايد به عرض برساند كه طلاب دارالترويج [با] يك تير دو نشان مى‏زنند ضمن اينكه عضويت دارالترويج را قبول كرده‏اند و از مزاياى آن استفاده مى‏كنند ناخنكى هم به آيات مى‏خواهند بزنند و اين عمل صحيح نبوده و بديهى است كه آيات به آنان شهريه نخواهند پرداخت و خود موجبات تضعيف موفقيت خود را فراهم مى‏كنند.
روحانى
رئيس ساواك نظر امنيت داخلى مورد تأييد است.
بهره‏بردارى شد.
آقاى فروزين در دفتر كلاسه تعيين شود.
فيش بررسى.
13 / 2 / 48
اقدام شده بايگانى شود. 14 / 2 / 48