سند نامه ::
 
واكنش ساواك در برابر بي اعتنائي آيت الله گلپايگاني نسبت به فرماندار و شهردار قم
درباره : اهانت و بى‏اعتنائى گلپايگانى به فرماندار و شهردار محل عطف به 222 / 21 ـ 17 / 1 / 48

از : اداره كل سوم تاریخ 30 / 1 / 47
شماره: 473 / 316
خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن تشجيع و تشويق اشخاص مورد بحث به عمل متقابل، به نحو مقتضى از نيروى اين افراد و ساير كسانى كه از اهانت گلپايگانى ناراحت گرديده و عصبانى مى‏باشند بهره‏برداريهاى لازم عليه گلپايگانى و اياديش نموده و نتايج حاصله را به موقع به اين اداره كل اعلام دارند.
مدير كل اداره سوم. مقدم
از طرف ثابتى 28 / 1 / 48
رهبر عمليات صالحى ـ 28 / 1 / 48
رئيس بخش 316 ـ ازغندى
رئيس اداره يكم عمليات و بررسى. ثابتى
بايگانى شود 30 / 1 / 48