سند نامه ::
 
بي اعتنائي آيت الله گلپايگاني در موقع حضور فرماندار و شهردار قم در مجلس روضه خواني
درباره : شركت فرماندار و شهردار قم در مجلس روضه‏خوانى گلپايگانى

از : 316 تاریخ 26 / 1 / 48

محترما معروض مى‏دارد :
ساواك قم اعلام داشته1 روز 12 / 1 / 48 سرشار فرماندار قم به اتفاق رياحى معاون فرماندارى به منظور شركت در مجلس روضه‏خوانى منزل آيت‏اله گلپايگانى به منزل وى عزيمت نمودند. در مجلس مذكور عده زيادى از طبقات مختلف حضور داشتند و هنگام ورود فرماندار، گلپايگانى و گردانندگان مجلس و همچنين حضار نسبت به فرماندار و معاون وى بى‏اعتنائى نموده اند و نامبردگان پس از اندكي توقف مجلس را ترك كرده اند. متعاقبا سرتيپ بازنشسته امين شهردار قم همراه با معاون شهرداري با اطلاع قبلي در جلسه روضه خواني گلپايگاني شركت كردند ليكن نامبردگان نيز با بي اعتنائي گلپايگانى و سايرين مواجه شدند و حتى جائى براى نشستن خود پيدا نكردند و بالاجبار يكى از شركت‏كنندگان جاى خود را به شهردار و معاون وى داده و دو نفر مذكور نيز پس از توقف كوتاهى از منزل گلپايگانى خارج شدند. ساواك قم اظهارنظر كرده گلپايگانى به انحاء مختلف سعى مى‏نمايد تا در بين مردم چنين وانمود كند كه ارتباطى با دستگاه ندارد و بى‏اعتنائى او به فرماندار و شهردار قم نيز دليل اين امر مى‏باشد.
نظريه :
ضمن تأييد نظريه ساواك قم اضافه مى‏شود روحانيون همواره كوشش مى‏كنند در انظار مردم خود را دور از دولت و بى‏ارتباط با دستگاه معرفى كنند به ويژه در فرصتهاى مناسب از قبل مجالس روضه‏خوانى كه طبقات مختلف مردم در يك جا جمع شده‏اند دوروئى و تظاهر آنان به مخالفت با دستگاه و مقامات به اوج خود مى‏رسد و بى‏اعتنائى حضار در مجلس موصوف نيز بر اساس پيروى آنان از گلپايگانى بوده كه چون مشاراليه نسبت به فرماندار و شهردار توجهى ننموده متعصبين مذهبى نيز از وى تبعيت و با نامبردگان با بى‏احترامى رفتار كرده‏اند و گلپايگانى در چنين موقعيتى ضمن اينكه نظر شركت‏كنندگان را نسبت به مقامات محلى بدبين نموده كمال بهره‏بردارى را به نفع خود نيز كرده است. مراتب استحضارا معروض گرديد.
ساواك قم از اين موضوع بهره‏بردارى نموده و از نيروى اين مسئولين كه از اهانت گلپايگانى ناراحت شده‏اند استفاده نمايد.
28 / 1
آقاى شكورى
در اجراى امر اقدام شود 28 / 1
اوانى 26 / 1 / 48
رئيس بخش 316 ـ ازغندى
رئيس اداره يكم عمليات و بررسى. ثابتى
26 / 1 / 48
طباطبائى 27 / 1

1ـ طى سند 222 / 21 ـ 17 / 1 / 48 در اين گزارش آمده است «همان روز شهردار نيز به اتفاق آقاى صابرى معاون شهردارى قم در جلسه روضه‏خوانى منزل گلپايگانى شركت نموده با توجه به اينكه وى قبلاً ورود خود را به آنجا اطلاع داده بود مع‏الوصف هنگام ورود وى به منزل گلپايگانى با بى‏اعتنائى بانيان مجلس مواجه شده حتى محلى براى نشستن خود پيدا نكرده. لاجرم يكى از حضار جاى خود را به او داد» رئيس ساواك قم اظهار داشته است «رفتن آقاى فرماندار و شهردار به اين شكل صحيح نيست بهتر است قبلاً اطلاع بدهند و بعدا به هر نحو كه شده بروند هر چه نزديكتر حتى چسبيده به آيات بنشينند و اصلح است قبلاً يك نفر از طرف آقايان در مجلس باشد كه محل موردنظر را آماده نمايد.»