سند نامه ::
 
اهداء پاداش به تلفنچي هاي اداره پست و تلگراف قم به مناسبت عيد سعيد غدير خم توسط آيت الله گلپايگاني
موضوع : آيت‏اله گلپايگانى
از : 21 تاریخ 19 / 1 / 48
به : 316 شماره : 218 / 21
آيت‏اله گلپايگانى روز 17 / 1 / 48 مبلغ 4500 ريال وسيله نوكر خود به اداره پست و تلگراف قم تحويل تا به عنوان پاداش عيد غدير خم بين تلفنچى‏هاى آن اداره توزيع گردد. آقاى اسدى رئيس اداره مربوطه ابتدا از قبول اين مبلغ امتناع لكن بنا به سفارش آقاى گلپايگانى وى مبلغ فوق را پذيرفته و بين افراد مذكور تقسيم نمود.
نظريه منبع ــ نظرى ندارد.
نظريه رهبر عمليات ــ مفاد گزارش صحت دارد
ضمنا منظور گلپايگانى از اين اقدام جلب رضايت تلفنچى‏هاست تا هنگام انجام مكالمه تسهيلاتى برايش فراهم سازند. مرشد نظريه امنيت داخلى ــ در سمينار شركت نموده است.
آقاى اوانى ـ آقاى شكورى
1ـ در گزارش روزانه درج شود.
2ـ بهره‏بردارى شود. 25 / 1
بهره‏بردارى شد روى پرونده آيت‏اله گلپايگانى بايگانى شود 26 / 1 / 48
1 نسخه تكثير شده است
آقاى فروزين در دفتر كلاسه تعيين شود 26 / 1
در گزارش روزانه درج شد ـ اوانى