سند نامه ::
 
اقدامات ساواك جهت جلوگيري از گسترش نفوذ آيت الله گلپايگاني در مسجد اعظم قم
درباره : آيت‏اله محمدرضا گلپايگانى عطف به شماره 4664 / 21 ـ 17 / 11 / 13471

از : اداره كل سوم(316) تاریخ 10 / 12 / 47
به : رياست ساواك قم شماره : 113397 / 16

به فرموده تيمسار رياست ساواك مقرر است به منظور جلوگيرى از نفوذ نامبرده بالا در مسجد اعظم قم و ممانعت از انتقال محل برگزارى نماز جماعت وى به مسجد مزبور رياست آن ساواك به نحو مقتضى و ظاهرا تحت عنوان عيادت و ابلاغ مراحم تيمسار رياست ساواك با سيد محمد حسن طباطبائى بروجردى ملاقات و ضمن تذكر مراتب فوق ترتيبى داده شود كه اقدامات گلپايگانى در اين زمينه خنثى گردد. ضمنا با آيت‏اله شريعتمدارى تماس حاصل شود و با هدايت وى اقدامى به عمل آيد كه نامبرده شخصا يا يكى از طرفداران خود را در آينده براى امام جماعت مسجد اعظم كانديد نمايد و نتايج حاصله را به موقع اعلام دارند.
مديركل اداره سوم. مقدم
از طرف ثابتى 7 / 12 / 47
اوانى 7 / 12 / 47
رئيس بخش 316 ـ ازغندى
رئيس اداره يكم عمليات و بررسى. ثابتى

1ـ مفاد سند عطفى مذكور، برابر با مفاد سند 24 / 11 / 47 است. به دليل تكرارى از درج آن در اين جا صرف‏نظر گرديد.