سند نامه ::
 
نگراني ساواك از در اختيار گرفتن مسجد اعظم قم توسط آيت الله گلپايگاني

درباره : آيت ‏الله سيد محمدرضا گلپايگانى

از : 316 تاریخ 24 / 11 / 47
محترما معروض مى‏دارد : برابر اعلام ساواك1 قم از موقعى كه محمد حسن طباطبائى فرزند مرحوم آيت‏اله بروجردى كه متولى مسجد اعظم قم مى‏باشد دچار سكته مغزى و بسترى شده نامبرده بالا چندين بار بر خلاف عادت قبلى خود به عيادت وى رفته است.
منظور گلپايگانى از اين اقدام اين است كه چون محل برگزارى نماز جماعت وى (مسجد حسين‏آباد) از نظر وسعت و تعداد افرادى كه در مراسم نماز جماعت شركت مى‏كنند قابل توجه نيست و با توجه به موقعيت مسجد اعظم كه وسيع و همجوار صحن حضرت معصومه مى‏باشد و تعداد زيادى زوار و اهالى جهت اداى نماز در آن محل حاضر مى‏شوند لذا سعى دارد به طرق مختلف رضايت محمد حسن طباطبائى را جلب و محل برگزارى نماز جماعت خود را از مسجد حسين‏آباد به مسجد اعظم منتقل نمايد و بدين ترتيب موجبات تقويت بيش از پيش خود را فراهم آورد. ساواك مذكور در پايان پيشنهاد نموده چنانچه محمد حسن طباطبائى نتواند جهت اقامه نماز جماعت حاضر شود اصلح است شخص مطمئن ديگرى براى اين كار در نظر گرفته شود.
نظريه :
ضمن تأييد نظريه ـ نظريه ساواك قم اضافه مى‏شود يكى از عواملى كه در تقويت و تحكيم موقعيت روحانيون نقش عمده‏اى را ايفا مى‏كند محلى است كه آنان جهت برگزارى نماز جماعت و احيانا در مواقع ضرورى به منظور سخنرانى در آن محل انتخاب كرده‏اند عليهذا چنانچه مسجد اعظم كه به مثابه سنگرى براى گلپايگانى است در اختيار وى قرار گيرد گام مهمى در گسترش نفوذ و وجهه نامبرده محسوب مى‏شود لذا در صورت تصويب قبل از فوت وقت رئيس ساواك محل به نحو مقتضى و ظاهرا به منظور عيادت و ابلاغ مراحم تيمسار رياست ساواك با محمد حسن طباطبائى ملاقات و ترتيبى داده شود از نفوذ گلپايگانى در مسجد اعظم قم جلوگيرى گردد و چنانچه طباطبائى در نظر دارد شخصى را به جاى خود به عنوان امام جماعت مسجد مزبور انتخاب نمايد فردى غير از گلپايگانى يا طرفداران او باشد و به موازات آن با آيت‏اله شريعتمدارى تماس حاصل و با هدايت وى در اين زمينه اقدامى به عمل آيد كه شخصا يا يكى از اطرافيان خود را در آينده براى امام جماعت مسجد اعظم كانديد نمايد ضمنا ممكن است اين عمل در آتيه شكافى بين شريعتمدارى و گلپايگانى به وجود آورد كه از آن بهره‏برداريهاى لازم به عمل خواهد آمد.
رئيس بخش 316 ـ ازغندى
رئيس اداره يكم عمليات و بررسى. ثابتى
طباطبايى 26 / 11
اوانى ــ 24 / 11 / 47

1ـ گزارش ساواك قم به مركز (اداره كل سوم) طى سند 4664 / 21 ـ 17 / 11 / 47 ارسال شده است. با توجه به اينكه مفاد آن با اين گزارش تكرارى است، از درج آن صرف‏نظر گرديد.