سند نامه ::
 
اگر دولت روش خود را ادامه دهد من بناچار اعتراض ميكنم و از مملكت خارج ميشوم
موضوع : نامه آيت‏اله گلپايگانى

به : 312 تاریخ 29 / 12 / 50
از : 20 ه 12شماره : 142142 / 20 ه 12

روز 28 / 12 / 50 سيدى بنام آقاجواد كه بلباس روحانيت ملبس بوده و اخيرا از نجف رانده شده حامل نامه محرمانه‏اى از طرف آيت‏اله گلپايگانى از قم براى آيت‏اله خوانسارى در تهران بوده در اين نامه نوشته شده بود شما كه در مركز هستيد اجازه ندهيد دولت چنين رفتارى بكند و هركس را بگيرد و بكشد يادداشت اعتراضيه‏اى بدولت نسبت به اعمال بى‏بندوبارش ارسال داريد و اگر دولت روش خود را ادامه دهد من بناچار اعتراض ميكنم و از مملكت خارج ميشوم.
توضيح شنبه: مفاد مختصرى از نامه بشرح فوق بوده و سيدجواد در ساعت 1530 روز مذكور بقصد تحويل نامه بطرف منزل خوانسارى حركت كرده.
نظريه يكشنبه: به شنبه آموزش داده شد نسبت به تعيين مشخصات و محل كار و سكونت سيدجواد اقدام و نتيجه را گزارش نمايد. سنان
تحقيق شود
29 / 12
دايره عمليات
در اجراى امر اقدام شود. 30 / 12